Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van www.overleefborstkanker.nl (hierna ‘Website’) gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Overleefborstkanker behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment, zonder aparte kennisgeving, aan te passen.

Aansprakelijkheid

Overleefborstkanker heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De Website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Overleefborstkanker kan niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid, volledigheid en juistheid van de inhoud van de informatie en berichten op de Website. Een groot deel van de informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de medisch inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot zorgverleners, beoordelingen, meningen of in de blogs geplaatste bijdragen zijn afkomstig van derden waar Overleefborstkanker mee samenwerkt. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Overleefborstkanker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid daarvan. 

Overleefborstkanker adviseert u eventuele adviezen die op de Website zijn geplaatst (waaronder ook medische adviezen van zorgverleners en specialisten) altijd eerst met uw eigen behandelend arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven. De medische informatie op de website is in geen geval vervanging voor het contact met een arts en/of medisch specialist.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij Overleefborstkanker of haar licentiegevers.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Overleefborstkanker is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze Website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Informatie van derden

Overleefborstkanker mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar website naar eigen inzicht wijzigen en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

De Website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Overleefborstkanker heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan. We geven geen garantie over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Overleefborstkanker met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacyverklaring. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op onze Website. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.